Wachttijd

Op dit moment zit de praktijk vol en kan ik geen nieuwe patiënten aannemen.

Aanmelding intake en behandelprocedure 

Na aanmelding via de website of per mail neem ik telefonisch contact met je op voor een screening en kijken we samen of een afspraak kan worden gemaakt voor een intake. Een intake bestaat uit twee of drie onderzoeksgesprekken om de aard, mogelijke oorzaken en achtergronden van de klachten te onderzoeken en tot een diagnose en behandeladvies te komen. Het onderzoek omvat een aantal vragen over jouw huidige situatie en over het verleden, want psychische problemen ontstaan vaak uit een combinatie van factoren.

De conclusies van het onderzoek en daaraan gekoppeld het behandeladvies worden aan het eind van de onderzoeksfase besproken in een adviesgesprek en in samenspraak wordt al dan niet besloten tot een behandeling in mijn praktijk. Mocht een behandeling elders passender zijn, dan worden de mogelijkheden daarvoor besproken en onderzocht en denk ik mee over een geschikte doorverwijzing. Je huisarts (verwijzer) wordt van conclusie, diagnose en advies schriftelijk op de hoogte gesteld, tenzij je hiertoe geen toestemming verleent.

Behandeltarieven

Psychotherapie en diagnostiek wordt in principe vergoed vanuit de basisverzekeringswet. Voor vergoede zorg is een verwijsbrief van de huisarts nodig. Na de intakegesprekken zal duidelijk zijn of er sprake is
 van een diagnose. Als de diagnose onder vergoede zorg valt, kun je de behandeling bij mij deels of volledig vergoed krijgen van jouw zorgverzekeraar (afhankelijk van de polis die je hebt afgesloten). Eens per maand ontvang je van mij een factuur. Deze kun je declareren bij jouw verzekeraar en vervolgens overmaken. Afhankelijk van jouw verzekeringspolis (natura- of restitutiepolis) ontvang je een vergoeding. Ik heb geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Het is goed om vooraf bij jouw verzekeraar te informeren of de behandeling vergoed wordt. Bij sommige zorgverzekeraars moet je vooraf toestemming vragen voor ongecontracteerde zorg en is het advies om afspraken zwart op wit te vragen. Meer informatie hierover is te vinden op www.contractvrijepsycholoog.nl. Bij een zuivere restitutiepolis vergoedt de zorgverzekeraar meestal100% van de nota. Heb je een budget of naturapolis of een combinatierestitutiepolis dan vergoedt de verzekeraar slechts een deel van de nota. 

Vanaf januari 2022 gaat de zorg over op het zorgprestatiemodel. Voor meer informatie zie www.zorgprestatiemodel.nl. De tarieven in de GGZ worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ik hanteer de maximale tarieven. Behandeling binnen mijn praktijk valt onder de categorie ambulant - kwaliteitsstatuut sectie II, beroepscategorie psychotherapeut (wet Big artikel 3).

Consult intake 45 min               € 183,07
Consult intake 60 min               €  211,06
Consult behandeling 45 min    € 156,72Intercollegiaal overleg (à € 76,35) vindt minimaal eenmaal per jaar plaats in het kader van een passende indicatiestelling en/of reflectie op lopende behandelingen.

Jouw standaard eigen risico in 2024 is € 385,-. Eventueel heb je nog een vrijwillig eigen risico (tussen de 0 en 500 euro, afhankelijk van jouw keuze). Eigen risico geldt voor alle zorg die je hebt gebruikt in dat jaar, ook bij andere zorgverleners.


Zelfbetalers

Sommige mensen komen niet in aanmerking voor vergoede zorg of willen de kosten van hun behandeling om uiteenlopende redenen zelf betalen. Je kunt dan ook komen zonder verwijzing van jouw huisarts. Er is sprake van ‘een onverzekerd product’ (OVP) als de klachten niet gediagnosticeerd kunnen worden als psychische aandoening en bij relatietherapie, werkgerelateerde klachten of aanpassingsproblemen. Bij niet-verzekerde zorg betaal je zelf de behandeling. De facturering van de behandeling verloopt via de (maximale) NZA tarieven van de BGGZ en SGGZ. Het tarief dat hiervoor in rekening wordt gebracht is vastgesteld door de NZA: Onverzekerd product consult (OVP) € 132,24.

Annulering

Bij afzeggingen korter dan 24 uur van tevoren, ongeacht de reden, wordt € 95,- in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Binnen mijn praktijk gelden de algemene betalingsvoorwaarden van de vrijgevestigde praktijken beroepsvereniging LVVP. 

Privacy statement 

Het privacy- en klachtenreglement kun je hier vinden Ik houd mij aan de beroepscode van psychotherapeuten BIG. Het kwaliteitsstatuut kunt je hier downloaden: 

Download kwaliteitsstatuut

Contact

Psychotherapiepraktijk Balcombe
Sarah Balcombe, psychotherapeut

Prinsengracht 961C
1017 KL Amsterdam 
mail@praktijkbalcombe.nl

BIG registratienummer: 19918827016
AGB code praktijk: 94066490
KvK nr: 75661306

Openingstijden praktijk 

Maandag 9:00-17:00 
Dinsdag: 9:00-17:00 
Woensdag: gesloten 
Donderdag: 9:00-17:00 
Vrijdag: gesloten

In geval van crisis kun je buiten kantoortijden contact opnemen met de huisartsenpost. Indien ik voor langere tijd afwezig ben, zoals in de zomervakantie (doorgaans vier weken), probeer ik te zorgen voor waarneming.

In verband met behandelgesprekken overdag is mijn telefonische bereikbaarheid beperkt. Je kunt het beste met onderstaand e-mailformulier contact opnemen. Als je jouw zorgverzekeraar en polisnaam volledig invult, kan ik je vertellen of behandeling in mijn praktijk wordt vergoed.

Privacy- en klachtenreglement 

Alles wat wij bespreken en alle gegevens die worden vastgelegd zijn strikt vertrouwelijk. Als overleg met derden wenselijk is, is dit mogelijk, maar alleen met uitdrukkelijke toestemming van de patiënt.
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om de privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens, ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier en ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar (dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming), voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming). 
Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard, tenzij je een verzoek doet tot vernietiging. In dat geval vervalt onderstaande verleende toestemming.

Privacy op de zorgnota 
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij de zorgverzekeraar. Je kunt ervoor kiezen om een privacyverklaring in te vullen. In dat geval zal de diagnose niet op de factuur staan.

Niet tevreden over je hulpverlener? 
Mocht er iets niet naar wens verlopen tijdens de intake of de behandeling dan stel ik het op prijs als dat met mij bespreekbaar wordt gemaakt. Dit kan zelfs ten goede komen aan het therapieproces. Als dit toch niet lukt en de patiënt ontevreden blijft over de gang van zaken, heeft deze recht om een klacht in te dienen. Ik heb me aangesloten bij de LVPP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten) en mijn patiënten kunnen gebruik maken van een klachtenfunctionaris via deze vereniging. Voor meer informatie zie https://lvvp.info/voor-clienten/.